Zaznacz stronę
ks. prof. Janusz Czerski: Ikona w kulturze i duchowości chrześcijańskiego Wschodu

ks. prof. Janusz Czerski: Ikona w kulturze i duchowości chrześcijańskiego Wschodu

1. Pojęcie ikony Określenie ikona pochodzi od greckiego εἰϰών = obraz, odbicie, wy-obrażenie, porównanie. Przez ikonę rozumie się obraz malowany specjalną techniką zazwyczaj na drzewie lub na ścianie. W terminologii chrześcijańskiego Wschodu ikon jednak nie maluje się, lecz się pisze. W szerszym znaczeniu ikoną nazywa się również obrazy haftowane lub wykonane w metalu, marmurze, czy

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: Duchowość maryjna Kościoła Wschodniego

ks. prof. Janusz Czerski: Duchowość maryjna Kościoła Wschodniego

1. Liturgiczny wymiar kultu maryjnego Kult maryjny w Kościele prawosławnym i katolickim wschodniej tradycji jest bardziej zakotwiczony w życiu liturgicznym niż w nauce dogmatycznej. Nabożeństwa w Kościele bizantyjskim, zwłaszcza liturgia eucharystyczna, nieszpory, jutrznia, mają charakter dramatu, misterium, który przedstawia i uobecnia historię zbawienia oraz dzieło zbawcze Chrystusa. W obrzędach i tekstach liturgii bizantyjskiej zawarte są

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: DUCHOWOŚĆ BIZANTYJSKA

ks. prof. Janusz Czerski: DUCHOWOŚĆ BIZANTYJSKA

Wprowadzenie 1. Pojęcie duchowości Przez duchowość rozumie się formę i styl życia duchowego, religijnego, a więc życie wewnętrzne, czyli praktyczny sposób realizowania ideału chrześcijańskiego. Duchowość oznacza określoną postawę wewnętrzną, sposób mówienia o Bogu, stawania przed Bogiem, nawiązywania łączności z Bogiem i oddawania mu czci. Duchowość, to – przeżywanie dogmatu, wiary, prawdy religijnej. Duchowość jest zależna

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: Podstawy biblijne Liturgii św. Jana Chryzostoma [symbolika Boskiej Liturgii]

ks. prof. Janusz Czerski: Podstawy biblijne Liturgii św. Jana Chryzostoma [symbolika Boskiej Liturgii]

Liturgia bizantyjska składa się z czterech podstawowych części: 1. Przygotowanie darów ofiarnych (proskomidia) 2. Liturgia Słowa (katechumenów) 3. Liturgia Eucharystii (wiernych) 4. Obrzędy zakończenia. Do sprawowania Liturgii konieczne jest wewnętrzne przygotowanie celebransa (i diakona). 1. Przygotowanie do Liturgii i proskomidia 1.1. Przygotowanie Przygotowanie do Liturgii obejmuje: 1) przygotowanie wewnętrzne celebransa (i diakona),  2) modlitwy przed

Czytaj dalej
Teologia Liturgii bizantyjskiej

Teologia Liturgii bizantyjskiej

o. Roman Stroniak Teologia Liturgii bizantyjskiej •1. Wstęp Przez wszystkie wieki, począwszy od jerozolimskiego Wieczernika, Kościół żył i rozwijał Liturgię Świętą. Jak trafnie ujmuje Sobór Watykański II: “Liturgia, przez którą – szczególnie w boskiej Ofierze Eucharystycznej – dokonuje się dzieło naszego Odkupienia, w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni życiem swoim wyrażali oraz

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: Ikona w kulturze i duchowości chrześcijańskiego Wschodu

Nabożeństwa aliturgiczne

NABOŻEŃSTWA Weczirnia (Nieszpory) – cerkiew rozpoczyna cykl nabożeństw od Weczirni, którą sprawuje się wieczorem, gdyż według starych przekazów dzień zaczyna się wieczorem. Na Weczirni wspomina się stworzenie świata i wychwala się Bożą Mądrość. Centrum nabożeństwa stanowi hymn na cześć Jezusa Chrystusa pt. Światło Ciche. Nabożeństwo kończy się hymnem sprawiedliwego Symeona: Teraz, o władco pozwól odejść

Czytaj dalej
Modlitwa stan umysłu

Modlitwa stan umysłu

Ks. Jarosław Gościński Modlitwa Jezusowa jako stan umysłu, który jednoczy człowieka z Bogiem Duchowe kształtowanie się wewnętrznego człowieka powinno rozpoczynać się od wypełnienia słów Pana Jezusa: „A ty gdy się modlisz wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego w skrytości” (Mt 6,6). Pod określeniem „komora” należy tu rozumieć

Czytaj dalej
Modlitwa Jezusowa Stan Przebóstwienia

Modlitwa Jezusowa Stan Przebóstwienia

JAROSŁAW GOŚCIŃSKI Modlitwa Jezusowa jako stan przebóstwienia człowieka Człowiek powołany do poznania Boga i do uczestnictwa w jego życiu, może dojść do stanu przebóstwienia. Mistyczni teologowie wschodu łączą to doświadczenie z praktyką nieustannej modlitwy, której celem jest stała wspólnota z Bogiem. Dzięki temu stan ten może doprowadzić do stałego widzenia Bożego światła. Światło to nie

Czytaj dalej
Liturgia św. Jana Chryzostoma

Liturgia św. Jana Chryzostoma

Ks. Janusz Czerski – Mistagogiczny charakter Liturgii św. Jana Chryzostoma Wprowadzenie Pojęcie liturgii Wyraz liturgia (λειτουργία) oznacza w języku greckim, pozabiblijnym służbę, usługę, w świeckim, niereligijnym rozumieniu. W Septuagincie słowo to otrzymuje natomiast wyraźnie kultowy charakter i określa służbę świątynną kapłanów i lewitów. W pismach Nowego Testamentu grupa słów związanych z terminem λειτουργία nabiera szerszego

Czytaj dalej
Istotne cechy Modlitwy Jezusowej

Istotne cechy Modlitwy Jezusowej

JAROSŁAW GOŚCIŃSKI Istotne cechy i skutki modlitwy umysłu 1. Modlitwa jako bezsłowny „ogląd Boga” 2. Modlitwa jako dialog z Bogiem 3. Modlitwa jako nieustanne zwracanie się do Boga Ewagriusz, tworząc naukę o modlitwie umysłu, w swoich rozważaniach właśnie z nim utożsamia człowieka. Modlitwę pojmuje jako rozmowę, zjednoczenie umysłu z Bogiem. Takie ujęcie stworzyło podwaliny ewagriańkiej

Czytaj dalej