Zaznacz stronę
ks. prof. Janusz Czerski: Ikona w kulturze i duchowości chrześcijańskiego Wschodu

ks. prof. Janusz Czerski: Ikona w kulturze i duchowości chrześcijańskiego Wschodu

1. Pojęcie ikony Określenie ikona pochodzi od greckiego εἰϰών = obraz, odbicie, wy-obrażenie, porównanie. Przez ikonę rozumie się obraz malowany specjalną techniką zazwyczaj na drzewie lub na ścianie. W terminologii chrześcijańskiego Wschodu ikon jednak nie maluje się, lecz się pisze. W szerszym znaczeniu ikoną nazywa się również obrazy haftowane lub wykonane w metalu, marmurze, czy

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: Duchowość maryjna Kościoła Wschodniego

ks. prof. Janusz Czerski: Duchowość maryjna Kościoła Wschodniego

1. Liturgiczny wymiar kultu maryjnego Kult maryjny w Kościele prawosławnym i katolickim wschodniej tradycji jest bardziej zakotwiczony w życiu liturgicznym niż w nauce dogmatycznej. Nabożeństwa w Kościele bizantyjskim, zwłaszcza liturgia eucharystyczna, nieszpory, jutrznia, mają charakter dramatu, misterium, który przedstawia i uobecnia historię zbawienia oraz dzieło zbawcze Chrystusa. W obrzędach i tekstach liturgii bizantyjskiej zawarte są

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: DUCHOWOŚĆ BIZANTYJSKA

ks. prof. Janusz Czerski: DUCHOWOŚĆ BIZANTYJSKA

Wprowadzenie 1. Pojęcie duchowości Przez duchowość rozumie się formę i styl życia duchowego, religijnego, a więc życie wewnętrzne, czyli praktyczny sposób realizowania ideału chrześcijańskiego. Duchowość oznacza określoną postawę wewnętrzną, sposób mówienia o Bogu, stawania przed Bogiem, nawiązywania łączności z Bogiem i oddawania mu czci. Duchowość, to – przeżywanie dogmatu, wiary, prawdy religijnej. Duchowość jest zależna

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: Podstawy biblijne Liturgii św. Jana Chryzostoma [symbolika Boskiej Liturgii]

ks. prof. Janusz Czerski: Podstawy biblijne Liturgii św. Jana Chryzostoma [symbolika Boskiej Liturgii]

Liturgia bizantyjska składa się z czterech podstawowych części: 1. Przygotowanie darów ofiarnych (proskomidia) 2. Liturgia Słowa (katechumenów) 3. Liturgia Eucharystii (wiernych) 4. Obrzędy zakończenia. Do sprawowania Liturgii konieczne jest wewnętrzne przygotowanie celebransa (i diakona). 1. Przygotowanie do Liturgii i proskomidia 1.1. Przygotowanie Przygotowanie do Liturgii obejmuje: 1) przygotowanie wewnętrzne celebransa (i diakona),  2) modlitwy przed

Czytaj dalej
ks. prof. Janusz Czerski: Geneza wschodniego monastycyzmu

ks. prof. Janusz Czerski: Geneza wschodniego monastycyzmu

1.1. Biblijne podstawy norm życia chrześcijańskiego Chrześcijanie są powołani przez Chrystusa, jako Jego uczniowie, do życia w świecie, ale we wspólnocie z Chrystusem. Kluczowym tekstem, który można uważać za definicję ucznia, jest wypowiedź Jezusa po pierwszej zapowiedzi męki: Jeśli ktoś chce [za mną iść i] towarzyszyć mi (ἀκολοσϑεῖν), niech się zaprze samego siebie i niech

Czytaj dalej
Hierarchia Kościelna według Sergiusza Bułhakowa

Hierarchia Kościelna według Sergiusza Bułhakowa

Jarosław Więc Geneza hierarchii kościelnej Zagadnienie genezy hierarchii w Kościele w ujęciu Chomiakowa i jego szkoły sprowadza się do kwestii jej boskiego względnie ludzkiego pochodzenia. Bułgakow uważa, że podstawą do trafnego rozwiązania kwestii boskiego bądź kościelnego pochodzenia hierarchii jest rozróżnienie w historii Kościoła dwu epok: przedhierarchicznej i hierarchicznej. Epoka przedhierarchiczna w jego ujęciu pokrywa się

Czytaj dalej
Walka Kościoła z szatanem

Walka Kościoła z szatanem

Ireneusz Bogusław Kondrów Walka Kościoła z szatanem 1. Zwykła broń chrześcijanina w walce z demonami 2. Nadzwyczajna broń chrześcijanina w walce z demonami 2.1. Rys historyczny egzorcyzmów 2.2. Przygotowanie i przebieg egzorcyzmów Jak wynika z poprzednich dwóch rozdziałów pracy, zarówno Pismo Święte, jak i Tradycja Kościoła, wyrażona w dziedzictwie teologicznym, wypowiada się bardzo konkretnie na

Czytaj dalej
Ontologia szatana

Ontologia szatana

Ireneusz Bogusław Kondrów Ontologia szatana 1. Demony istoty cielesne czy duchowe? 2. Liczba aniołów i ich hierarchia 3. Upadek – grzech aniołów 4. Sposoby oddziaływania demonów na człowieka 4.1. Działanie pośrednie 4.2. Działanie bezpośrednie 5. Szatan – byt czy nie – byt? 6. Problem personalności Na przestrzeni czasu wielu teologów pracowało nad rozumieniem wiary, między

Czytaj dalej
Biblia o szatanie

Biblia o szatanie

Ireneusz Bogusław Kondrów DEMONOLOGIA WEDŁUG RENÉ LAURENTINA Biblia o szatanie 1. Szatan w Starym Testamencie 2. Szatan w Nowym Testamencie 2.1. Ewangelie Synoptyczne i Jana 2.2. Dzieje Apostolskie 2.3. Apostoł Paweł 2.4. Listy Janowe 2.5. Apokalipsa 2.6. Imiona szatana i demonów w Nowym Testamencie Szatan, obecny w Starym Testamencie, zajmuje miejsce marginesowe, ale poprzez odpowiednią

Czytaj dalej