Zaznacz stronę
Podleglość: Armidjecezja Przemysko-Warszawska
Dekanat: Przemyski
Erygowanie: 1989 r.
Duszpasterz: ks. Paweł Rohuń
Adres do korespondencji: Bł. bp. Jozafata Kocyłowskiego 4; 37-700 Przemyśl
Telefon: kom. +48 509 801 625
Email: prohun@wp.p
Strona internetowa: brak danych
Porządek nabożeństw:

niedziele i święta 11:00;

w święta niebędące dniami wolnymi od pracy 10:00

Data święta parafialnego [odpust]: 21 września
Miejscowości wchodzące w skład parafii:

miejscowości znajdujące się w gminie Radymno z wyłączeniem Budzynia, Łazów i Ostrowa

Informacje o księgach metrykalnych: Księga Chrztów od 1994 r. (do 1994 r. w Jarosławiu)
Księga Ślubów od 1994 r. (do 1994 r. w Jarosławiu)
Księga Zgonów od 1994 r. (do 1994 r. w Jarosławiu)
Historia parafii:

Pierwsza informacja o cerkwi w Chotyńcu pochodzi z 1515 r. Budowę obecnej cerkwi datuje się tradycyjnie na rok 1615, jednak data ta nie znajduje potwierdzenia w dostępnych materiałach źródłowych. Na podstawie analizy architektonicznej obiektu można jednak przyjąć jako prawdopodobny okres budowy lata około 1600 r. Z dokumentów odnoszących się bezpośrednio do budynku cerkwi potwierdzony archiwalnie jest dopiero przywilej Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1671, w którym król ofiarował łan pola z przeznaczeniem na remont miejscowej cerkwi.

Ponieważ archiwalia siedemnasto- i osiemnastowieczne, odnoszące się do cerkwi, są wyjątkowo skąpe w zasób informacji a cerkiew wielokrotnie poddawana była remontom i przekształceniom, jej pierwotnego wyglądu możemy się jedynie domyślać (opierając się na analizie architektonicznej). Mogła to być budowla trójdzielna, z dwiema lub trzema kopułami na tamburach. Nad babińcem znajdowała się kaplica p. w. Zwiastowania, z zewnętrznymi galeriami. Sanktuarium zamknięte było trójbocznie, z niewielkimi pastoforiami.

Nad sanktuarium rozpięty był dach pięciospadowy, którego połacie schodziły na schyły pastoforiów i wspierały się na rysiach bierwion drugiego i trzeciego wieńca, łącząc się z opasaniem nawy, a dalej babińca, tworząc tzw. przydach. Kolejny remont obiektu, przeprowadzony w 1733 r., zmodernizował jego konstrukcję. Wymieniono wówczas znaczną część zrębu, a bierwiona w czwartym wieńcu przedłużono i uformowano w rysie o regularnym uskoku, podwyższając w ten sposób ustawienie dolnej płatwi opasania. Nad sanktuarium wzniesiono ośmioboczny tambur, sklepiony sferyczną kopułą.

W 1745 r. funkcjonowała jeszcze kaplica górna (nad babińcem) oświetlona trzema oknami. W roku 1735 wykonana została polichromia nawy a w 1753 r. zmodernizowano dolną część ikonostasu. Polichromię sanktuarium wykonano prawdopodobnie w roku 1772. Na zrębie wschodnim nawy zawieszony pięciokondygnacyjny ikonostas o niezależnej konstrukcji z bogatą snycerką – zapewne z 1671 r., częściowo przekształcony w 1756 r.

W sanktuarium centralnie ustawiony prestoł. Ołtarz boczny z ok. 1700 r. W bliżej nieokreślonym czasie (do poł. XIX w.) przy zachodnim zrębie nawy wykonano nadwieszony chór muzyczny. Poważniejsze prace modernizacyjne wykonano w 1858 r. Nad zrębową kopułą sanktuarium nadbudowano pozorną kopułę, a w zrębach tamburu wycięto trzy otwory okienne. Trzy otwory okienne wycięto również w tamburze babińca. Dawną górną kaplicę nad babińcem przerobiono na chór muzyczny połączony z nadwieszonym chórem przez wykonanie przeprucia w zachodnim zrębie nawy. W czasie I wojny światowej zniszczeniu uległa przycerkiewna dzwonnica. Wyjątkowo destrukcyjna była rozbudowa cerkwi dokonana w 1925 r. Dodanie od zachodu prostokątnej kruchty spowodowało likwidację części sobót, części unikalnej galerii babińca i unikatowego portalu, a we wnętrzu wycięcie zachodnich zrębów babińca oraz likwidację chóru muzycznego i stropu dawnej kaplicy górnej. Nowy chór umieszczono na zachodniej ścianie kruchty. Nad całością obiektu wymieniono gont.

Cerkiew Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP usytuowana jest we wschodniej części wsi, na niewielkim wzniesieniu o łagodnych stokach. Teren wyznaczony jest ogrodzeniem w obrębie którego znajdują się relikty dawnego cmentarza. W północno-zachodnim narożu placu cerkiewnego drewniana, wieżowa dzwonnica (przeniesiona z Torek). Wzgórze cerkiewne otacza wieniec starodrzewia. Za ogrodzeniem, od wschodu, czynny cmentarz grzebalny.

W okresie międzywojennym parafia w Chotyńcu wchodziła do składu dekanatu krakowieckiego. W 1938 r. parafia liczyła 2700 wiernych. Ostatnim proboszczem był ks. Michał Tarczanyn.

W 1947 r. cerkiew przejęła parafia rzymskokatolicka. Popadająca stopniowo w ruinę cerkiew została tymczasowo zabezpieczona w 1983 r. W 1989 r. reaktywowano greckokatolicką parafię w Chotyńcu, a cerkiew znów stała się własnością Kościoła Greckokatolickiego. W latach 1991-1992 przystąpiono do kompleksowej renowacji świątyni, w trakcie której przekomponowano nieco kruchtę w celu umożliwienia rekonstrukcji elementów architektonicznych, zlikwidowanych w 1925 r. W 2003 r. przeprowadzono renowację polichromii ściennej „Sądu Ostatecznego” z 1715 r.

Pierwszym proboszczem odnowionej parafii został ks. mitrat Teodor Majkowicz, kolejnym duszpasterzem był ks. dr Bogdan Prach (1990-1993). Od 2 stycznia 1994 proboszczem jest ks. Bogdan Stepan.
Cerkiew w Chotyńcu jest miejscem szczególnego kultu Maryjnego. Miejsce pielgrzymowania do dwóch znajdujących się tu ikon, odpust parafialny 21 września w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
W parafii obchodzone są tez inne doroczne uroczystości: 4 marca w Młynach – uroczyste nabożeństwo (panachyda) w dzień urodzin ks. Mychajła Werbyckiego, twórcy melodii do hymnu państwowego Ukrainy. W dniu 21 września w Chotyńcu – Międzynarodowe Dożynki z udziałem rolników z Polski i Ukrainy. 14 października w Chotyńcu, w święto Opieki Matki Bożej (Pokrowy) uroczysta Liturgia Święta za poległych o niepodległą Ukrainę, a następnie pochód – procesja do Hruszowic na cmentarz.

Kaplice: kaplica w Młynach. Coroczne nabożeństwa z okazji urodzin i śmierci ks. Mychajła Werbyckiego (4 marca i 7 grudnia)

Szkoły i przedszkola, w których odbywa się katecheza: Zespół Szkół w Chotyńcu; 37-552 Młyny, woj. podkarpackie, Zespół Szkół w Kalnikowie im. dra Bolesława Orzechowicza; 37-724 Kalników

Galeria:

Video:

brak danych

Konto bankowe:
brak danych

Podziel się:

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *